Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 01 2017

7182 719f 500
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues
3472 adfb 500
Reposted fromkaiee kaiee viacytaty cytaty

July 24 2017

5179 16c4
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues
Kiedy zapada noc mam jasność, że będę śnił o tym przez co nie mogę zasnąć
— Quebonafide "Vanilla Sky"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
  I teraz nie wiem co było prawdziwe.
— Czesław Miłosz
Reposted fromIriss Iriss viaCannonball Cannonball
9339 914a
Reposted fromLittleJack LittleJack viaCannonball Cannonball
Nigdy nie dostrzegamy tego, co oczywiste, dopóki nie uderzy nas prosto w twarz.
— Amy Harmon
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Kochał ją. Tak jak się kocha po raz pierwszy i po raz ostatni. Tak jak się kocha tylko raz.
— Agata Czykierda-Grabowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
2912 3730 500
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty
Your relationship with yourself sets the tone for every other relationship you have.
— Robert Holden (via onlinecounsellingcollege)
Nic tak człowieka nie prześladuje jak słowa, których nie wypowiedział.
— Mitch Albom
Reposted fromdreamadream dreamadream viaCannonball Cannonball
Byłam zakochana w tym jak mocno mnie kochałeś.
— Losing Hope
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
1406 9be4 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaCannonball Cannonball
8083 d1b3 500
Few Seconds Before Happiness ~1955
Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viadisheveled disheveled
6683 afeb 500
Reposted fromMuppet Muppet viaCannonball Cannonball
7492 194a 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaCannonball Cannonball
Największym problemem komunikacji jest to, że nie słuchamy, by zrozumieć. Słuchamy, by odpowiedzieć.
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
Ucz się tak, jakby życie od tego zależało. Bo tak właśnie jest.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl