Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2017

Nic tak człowieka nie prześladuje jak słowa, których nie wypowiedział.
— Mitch Albom
Reposted fromdreamadream dreamadream viaCannonball Cannonball
Byłam zakochana w tym jak mocno mnie kochałeś.
— Losing Hope
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
1406 9be4 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaCannonball Cannonball
8083 d1b3 500
Few Seconds Before Happiness ~1955
Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viadisheveled disheveled
6683 afeb 500
Reposted fromMuppet Muppet viaCannonball Cannonball
7492 194a 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaCannonball Cannonball
Największym problemem komunikacji jest to, że nie słuchamy, by zrozumieć. Słuchamy, by odpowiedzieć.
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
Ucz się tak, jakby życie od tego zależało. Bo tak właśnie jest.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Zamiast opierać się zmianom, poddaj im się. 
Niech życie będzie z tobą, nie przeciw tobie. Jeśli obawiasz się, że twoje życie odwróci się do góry nogami, nie bój się. Skąd wiesz, że do góry nogami nie jest lepiej niż normalnie?
— Shams z Tabrizu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

You can close your eyes to the things you do not want to see, but you cannot close your heart to the things you do not want to feel.

— Chester Bennington
Reposted fromlinkinpark linkinpark viaCannonball Cannonball
7610 153b 500
Reposted fromSsomething Ssomething viaCannonball Cannonball
9145 fc28
Reposted fromintrigante intrigante viaCannonball Cannonball

May 22 2017

Reposted fromredsth redsth viadisheveled disheveled
3160 6c2c 500
Kraków.
Reposted fromikari ikari viadisheveled disheveled

April 25 2017

0582 398d 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
Poza tym czekam, czekam na jego telefon
W płucach wiruje tytoń, a w żyłach pływa żelbeton
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl